Skip to main content

Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulungan, ay may mga katanungan tungkol sa Delta Dental of Iowa, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-800-544-0718 x0.